II część kursu SSP 25 i 26.05 Zapraszamy

Szanowni Państwo,
  Kurs dla projektantów  Systemów Sygnalizacji Pożarowej  trwa  Program SSP zobacz  

25-26.05.2017 r.
(II moduł)

Wszystkim uczestnikom kursu życzymy powodzenia

Przyszłych słuchaczy serdecznie  zapraszamy do zapisów na kolejne kursy specjalistyczne w IBP NODEX

Do zobaczenia 🙂

 • Nowy kierunek studiów podyplomowych

 • Studia realizowane przez IBP Nodex i AGH

 • II semestr zajęć prowadzony w oddziale IBP Nodex w Warszawie

 • Warsztaty i ćwiczenia z Partnerami Technologicznymi

Dowiedz się więcej
 • Analizy rozwiązań technicznych

 • Testy funkcjonalne i symulacyjne

 • Koncepcje i scenariusze

 • Opinie

Dowiedz się więcej
 • Zajęcia teoretyczne i warsztaty

 • Najlepsza baza sprzętowa w Polsce

 • Ponad 40 ekspertów

Partnerzy:

sitp

Dowiedz się więcej

Kursy i szkolenia

Zapraszamy na kursy organizowane przez Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX!

Badania i rozwój

Informacje o prowadzonych przez nas pracach badawczo-rozwojowych w obszarze automatycznych systemów bezpieczeństwa.

Doradztwo techniczne

W ramach prac instytutu tworzone są ekspertyzy i opinie techniczne w zakresie automatyki i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi.
Newsletter
Get the latest content first.
We respect your privacy.

Kursy i szkolenia

Zapisy na kursy IBP NODEX

ZAPRASZAMY

Zakres kursów oraz harmonogram

ZOBACZ

ScreenShot201

Zapraszamy na kursy organizowane przez Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX!

Oferta szkoleniowa skierowana jest do projektantów, instalatorów systemów bezpieczeństwa obiektów budowlanych, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, pracowników prewencji Państwowej Straży Pożarnej, członków Ochotniczej Straży Pożarnej, pracowników Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, pracowników firm ubezpieczeniowych, pracowników urzędów miejskich i gminnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe, inspektorów nadzoru inwestycji z ramienia inwestora, przedstawicieli właściciela obiektów budowlanych.

Organizacja Szkoleń – WAŻNE!!!.

Kursy realizowane przez IBP NODEX są najbardziej zaawansowanymi i kompleksowymi propozycjami edukacyjnymi w branży. Opracowując podobne programy w przeszłości, nabyliśmy ogromną wiedzę w zakresie potrzeb edukacyjnych rynku i słuchaczy. Dlatego też, przygotowaliśmy nowatorski i unikatowy zestaw zagadnień szkoleniowych, podzielony na spójne i dobrze przemyślane moduły. Co ważne, jako jedyne centrum edukacji w proponowanym zakresie kładziemy bardzo istotny nacisk na zajęcia praktyczne – z użyciem szeregu specjalistycznych urządzeń (układów), sprzętu i oprogramowania komputerowego.

Szanując Państwa czas i potrzeby, spośród wielu istotnych zagadnień wybraliśmy zestaw tematów podstawowych i stworzyliśmy Kurs Wstępny (Ogólny). Uznaliśmy, że stanowić on będzie punkt wyjściowy dla każdego z pozostałych kursów zaawansowanych. Zapoznanie się z zakresem podstawowym wiedzy z dziedziny bezpieczeństwa pożarowego umożliwi Słuchaczom prawidłowe zrozumienie pozostałych, znacznie bardziej skomplikowanych zagadnień branżowych. Dla Państwa komfortu, kurs ten ma charakter zestawu filmów i prezentacji, które w formie szkolenia online możecie Państwo obejrzeć w dowolnie wybranym przez siebie czasie i miejscu!

Kurs podstawowy
obejmuje 29 godzin wykładów, w trakcie kursu uczestnicy nabywają wiedzę, której zakres jest wspólny dla całego cyklu kursów ”branżowych”, zaawansowanych. W celu ułatwienia opanowania materiału szkoleniowego, a także skrócenia do minimum czasu trwania kursu, część wprowadzająca przeprowadzona będzie także w formie e-learningu. Wykłady dotyczyć będą zagadnień związanych z aktualnym stanem prawnym, podstawowymi zasadami projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej, doborem oprzewodowania w zależności od funkcji łączonego urządzenia, zasadami przeprowadzania ewakuacji, wymaganiami dla instalacji pracujących w obszarach zagrożonych wybuchem, znaczeniem wymagań podstawowych dla obiektów budowlanych i związaną z nimi rolą w obronie obiektu, scenariuszem rozwoju zdarzeń w przypadku pożaru, ubezpieczeniami procesu projektowania, odbiorów instalacji automatyki pożarowej i konserwacji.

Kursy branżowe – zaawansowane.

Systemy Sygnalizacji Pożarowej - zaawansowany

obejmuje 40 godzin, w tym 23 godziny ćwiczeń, dotyczy zagadnień związanych ze zjawiskami towarzyszącymi pożarom, z technikami wykrywania pożaru, właściwościami poszczególnych rodzajów czujek, urządzeniami stosowanymi do sygnalizacji pożaru, metodykami projektowania rozmieszczania czujek wykorzystujących różne zasady rozprzestrzeniania się dymu i ciepła, sposobami zabezpieczenia się przed nieuzasadnionym uruchomieniem urządzeń sygnalizacji pożarowej w wyniku oddziaływania środowiska: chemicznego, klimatycznego, elektromagnetycznego, itd. Kurs prowadzony jest w formie wykładów, uzupełniany pokazami: reakcji różnych czujek na czynniki środowiskowe w czasie pożaru, budowy i działania central sygnalizacji pożarowej, współdziałania różnych systemów automatyki pożarowej, zajęciami laboratoryjnymi i ćwiczeniami. Współorganizatorem kursu jest stołeczny Zarząd SITP (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa).

Sterowanie Instalacjami Automatyki Pożarowej - zaawansowany

obejmuje 48 godzin, w tym 26 godzin ćwiczeń, tematyka zajęć dotyczy wczesnego wykrywania pożaru, współdziałania systemów bezpieczeństwa obiektów budowlanych w warunkach pożaru, realizujących procedury zawarte w scenariuszu rozwoju zdarzeń w przypadku pożaru. W wykładach i ćwiczeniach szczególnie duży nacisk położono na zagadnienia projektowe związane z opracowaniem scenariuszy pożarowych, a następnie na zasady realizacji procedur w nich zawartych. W czasie kursu szczegółowo omawiane są właściwości poszczególnych elementów systemów automatyki pożarowej, zasady instalowania, serwisowania, a także zagadnienia związane z procesem projektowym i odbiorami. W ramach ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych słuchacze zapoznają się z reakcją różnych czujek na czynniki środowiskowe w czasie pożaru, budową i działaniem urządzeń automatyki pożarowej, central sygnalizacji pożarowej, zademonstrowane zostaną również reakcje różnych systemów automatyki pożarowej w przypadku wykrycia pożaru zgodnie ze scenariuszem pożarowym.

Sterowanie Stałymi Urządzeniami Gaśniczymi - zaawansowany

obejmuje 42 godziny, w tym 24 godziny ćwiczeń, w czasie których omawiane są szczegółowo właściwości poszczególnych systemów gaszących, ich przydatność i zakres stosowania. Objaśniana jest również metodyka projektowania części wykrywającej pożar i sterującej urządzeniem gaśniczym. W oparciu o różne standardy słuchacze w ramach przeprowadzanych ćwiczeń są zapoznawani z metodami projektowania różnych systemów gaśniczych. Celem kursu jest przekazanie wiedzy stanowiącej podstawę do projektowania, oceny i utrzymania odpowiedniego bezpieczeństwa pożarowego obiektów z wykorzystaniem różnych systemów gaśniczych.

Sterowanie w Systemach Wentylacji Pożarowej i Oddymiania - zaawansowany

obejmuje 34 godziny, w tym 16 godzin ćwiczeń, ma za zadanie przekazanie wiedzy ogólnej dotyczącej fizyki pożaru oraz sposobów pozwalających na kontrolę zadymienia, a także współdziałania systemów bezpieczeństwa obiektów budowlanych w warunkach pożaru, realizujących procedury zawarte w scenariuszu rozwoju zdarzeń w przypadku pożaru w szczególności dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i warunków ewakuacji. W wykładach i ćwiczeniach uwzględniono zagadnienia projektowe związane z opracowaniem scenariuszy pożarowych oraz zasady realizacji procedur w nich zawartych. W czasie kursu szczegółowo omawiane są właściwości poszczególnych systemów wentylacji pożarowej, zasady instalowania, serwisowania, a także zagadnienia związane z procesem projektowania i odbiorami. W ramach ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych słuchacze zapoznają się z automatyką sterowania różnego rodzaju instalacji odprowadzania ciepła i dymu pożarowego. Uczestnicy zajęć będą mogli samodzielnie zaprogramować procedury sterownicze z uwzględnieniem koniecznych opóźnień i blokad działania systemów oddymiania, a także realizacją opracowanych matryc sterowania.

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze - zaawansowany

obejmuje 40 godzin, w tym 22 godziny ćwiczeń, w tym czasie przeanalizowane zostaną właściwości i funkcjonalność central dźwiękowych systemów ostrzegawczych, metodyki projektowania DSO przy wykorzystaniu prostych narzędzi programowych, a także zaawansowanych, wykorzystujących symulacje komputerowe. W czasie ćwiczeń poruszane będą między innymi tematy związane z zasilaniem urządzeń przeciwpożarowych, zasadami doboru przewodów wraz z osprzętem, zasadami kompatybilności elektromagnetycznej w instalacjach DSO. Podczas warsztatów przeprowadzone zostaną symulacje i pomiary akustyczne oraz pokaz obsługi CDSO.

Zajęcia prowadzone są przez znanych, cenionych i doświadczonych ekspertów, długoletnich pracowników instytutów i uczelni państwowych zajmujących się dziedziną bezpieczeństwa pożarowego, między innymi takich jak: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej PIB im. Józefa Tuliszkowskiego, Instytut Techniki Budowlanej, Szkoła Główna Służby Pożarniczej PSP, Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Badania i rozwój

ScreenShot202Podejmujemy prace badawcze i rozwojowe związane z opiniowaniem i rozwojem produktów i ich specyficznych cech funkcjonalno-użytkowych, uzupełniających wymagania obligatoryjne.
Jako eksperci w wielu dyscyplinach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem technicznym, jesteśmy doskonałym partnerem dla krajowych i zagranicznych inwestorów oraz producentów. W ramach prac badawczo-rozwojowych, podejmujemy współpracę z krajowymi i zagranicznymi laboratoriami technicznymi, szkołami wyższymi, producentami, instytutami państwowymi oraz indywidualnościami świata nauki. Bardzo chętnie spotkamy się z Państwem w celu przedyskutowania formy i zakresu wsparcia Waszej firmy w ramach planowanych projektów rozwojowych.

Doradztwo techniczne

ScreenShot203Działalność ekspercka i edukacyjna
Doradztwo techniczne i szkolenia w dziedzinie automatyki i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi. Działania te wykonywane będą w oparciu o obowiązujące przepisy prawne krajowe i międzynarodowe, a także zasady wiedzy technicznej oraz szerokie doświadczenie praktyczne.
IBP Nodex skupia uwagę przede wszystkim na zagadnieniach umożliwiających pracownikom technicznym, projektantom oraz osobom odpowiedzialnym za realizację czy nadzór procesu budowlanego uzasadnić konieczność zastosowania takich rozwiązań technicznych w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego obiektu budowlanego, które pozwolą na spełnienie wymagań podstawowych obiektów budowlanych i mają właściwe cechy zasadnicze. Jest to szczególnie ważne w przypadku zabezpieczania przeciwpożarowego obiektów o wymaganiach niestandardowych, w tym w szczególności budynków przemysłowych.
Ośrodek szkoleniowy IBP NODEX (w przygotowaniu) posiada znakomite wyposażenie techniczne i sprzętowe w celu wspierania działalności eksperckiej i edukacyjnej.

 

Proces nadzorowania

IBP Nodex zajmuje się tworzeniem koncepcji, ekspertyz, opinii technicznych, opracowywaniem scenariuszy pożarowych, koordynacją projektów z zakresu ochrony przeciwpożarowej w fazie ich realizacji. Szczególną uwagę przykładamy do zagadnień związanych z opracowaniem podstawowego dokumentu towarzyszącego projektowi budowlanemu, jakim jest scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru. Wykonujemy szczegółowe analizy możliwych do wystąpienia w obiekcie budowlanym zagrożeń, doboru jakościowych i ilościowych parametrów technicznych urządzeń przeciwpożarowych. Opracowujemy szczegółowe wytyczne związane z ich działaniem i interakcją czy wymaganymi funkcjami logicznymi. Sprawą o kapitalnym znaczeniu jest sposób ich sterowania i regulacji, a także możliwość współpracy z wykwalifikowaną obsługą, pozwalającą zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa pożarowego obiektu budowlanego.

Wykonywanie zleceń zewnętrznych

IBP Nodex zajmuje się szeroko rozumianym procesem nadzorowania wykonawstwa, odbiorów i utrzymania ruchu instalacji systemów przeciwpożarowych w obiektach budowlanych, w tym w szczególności obiektach wielkokubaturowych, centrach handlowych, obiektach specjalnego przeznaczenia oraz przemysłowych. Wykonujemy audyty instalacji wykrywania pożaru, wentylacji, automatyki i sterowania systemami przeciwpożarowymi, ich integracji z innymi systemami bezpieczeństwa obiektów budowlanych. Zajmujemy się doradztwem w zakresie utrzymania ciągłości działania oraz przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym.