zaprasza na profesjonalne szkolenie:

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO GRUPA 1
– ELEKTROENERGETYCZNA, KATEGORIA E I D 

NAUKA PRAKTYCZNA WYKONYWANIA POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH NA STANOWISKU
EKSPLOATACJI I DOZORU

2- 4 lipca 2018, Warszawa
Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego  

ZOBACZ PROGRAM SZKOLENIA ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

CEL SZKOLENIA

CELEM SZKOLENIA jest nauka praktycznego wykonywania pomiarów elektrycznych w zakresie objętym świadectwemkwalifikacyjnym E i D, dotyczącym czynności kontrolno-pomiarowych. Szkolenie ma formułę praktycznego uczenia się poprzez wykonywanie pomiarów urządzeń i instalacji elektrycznych w obiekcie za pomocą odpowiednich przyrządów (mierników). Praktyczne wykonywanie szeregu ćwiczeń pozwala na osiągnięcie odpowiedniego efektu edukacyjnego.

ZAKRES SZKOLENIA:

CZĘŚĆ I – TEORETYCZNA:

 • Wymagania ogólne:
  Ogólne zasady wykonywania prac kontrolno-pomiarowych
  Wymagania formalne – przepisy dotyczące wykonywania prac pomiarowych
  Wymagania dla osób wykonujących prace pomiarowe
  Wymagania stawiane elektrycznym przyrządom pomiarowym
 • Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i stanu ochrony przeciwpożarowej urządzeń i instalacji elektrycznych w budynkach:
  Badania odbiorcze instalacji i urządzeń elektrycznych:
  – procedura prac kontrolno-pomiarowych odbiorczych.
  Badania eksploatacyjne okresowe instalacji i urządzeń elektrycznych:
  – procedura prac kontrolno-pomiarowych eksploatacyjnych.
 • Odbiór urządzeń i instalacji elektrycznych w budynkach:
  – warunki odbioru wykonanych instalacji i urządzeń elektrycznych.
 • Odbiory, próby i badania w instalacjach elektrycznych funkcjonujących w warunkach pożaru

  CZĘŚĆ II – PRAKTYCZNA:

  Rodzaje prac pomiarowo-kontrolnych objęte szkoleniem:
  • Pomiary ciągłości przewodów ochronnych (w tym głównych i dodatkowych połączeń
   wyrównawczych)
  • Pomiar rezystancji izolacji urządzeń i instalacji elektrycznych
  • Pomiar rezystancji pętli obwodu dozorowego ISP(SAP)
  • Pomiar impedancji pętli zwarciowej w układzie sieci TN, TT
  • Pomiar rezystancji uziemienia
  • Pomiar prądu, czasu zadziałania urządzeń różnicowoprądowych
  • Pomiar napięć dotykowych i napięć rażeniowych