W dniu 22 listopada 2018 r. odbyła się jesienna konferencja zorganizowana przez IBP Nodex wraz z  partnerami technologicznymi, kolejna z cyklu: sposoby zabezpieczeń przeciwpożarowych technologii i instalacji przemysłowych.
Jesienna konferencja dotyczyła metod oceny skuteczności działania systemów przeciwpożarowych w przemysłowych obiektach budowlanych.Tematy poruszane na tym spotkaniu dotyczyły przede wszystkim bezpieczeństwa ciągłości produkcji, zabezpieczeń instalacji technologicznych i infrastruktury wrażliwej, których awarie spowodowane zdarzeniami pożarowymi mogą powodować dotkliwe straty materialne, ludzkie i środowiskowe.Konferencje przeznaczone są między innymi: dla personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo produkcji, projektantów, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, producentów urządzeń przeciwpożarowych i szeroko pojętych służb przeciwpożarowych.Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że instalacje przemysłowe są tak zróżnicowane, a ich specyfika wymaga odrębnego podejścia do zagadnień ochrony przeciwpożarowej niż to jest przyjęte w obszarze zabezpieczenia budynków, o czym traktują obowiązujące przepisy prawne np. warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.W wyniku dyskusji oraz wystąpień prelegentów i osób  biorących udział w konferencji, w konkluzji można sformułować kilka tez dotyczących zagadnień zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji technologicznych:

  1. Ze względu na różnorodność stosowanych technologii, środowisk, nie można wszystkich instalacji przemysłowych zabezpieczać jedynie certyfikowanymi systemami przeciwpożarowymi dostępnymi na rynku.
  2. Przed przestąpieniem do fazy projektowania i  wykonania przeciwpożarowych instalacji zabezpieczających należy dokładnie zapoznać się ze specyfiką procesu produkcji i zidentyfikować zjawiska, które mogą mieć wpływ na poziom bezpieczeństwa pożarowego.
  3. Należy określić i opracować procedury mające na celu ocenę skuteczności działania urządzeń przeciwpożarowych w konkretnej aplikacji.
  4. Należy też zastanowić się czy urządzenia specjalistyczne chroniące instalacje przemysłowe są wyrobami budowlanymi w świetle definicji zawartej Rozporządzeniu Rady Europy 305/2011, która brzmi: „wyrób budowlany oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych”.Z powyższej definicji wynika, że podstawową cechą wyrobu budowlanego a w tym przypadku urządzenia zabezpieczającego jest jego wpływ na wymagania podstawowe obiektu budowlanego a przecież instalacje technologiczne nie są obiektami budowlanymi.
  1. Z powyższego wynika natomiast następujący problem: w jaki sposób ocenić specjalistyczne, kontrolujące specyficzny proces technologiczny urządzenie przeciwpożarowe pod kątem jego wytrzymałości, odporności na warunki środowiskowe, zarówno klimatyczne jak i elektromagnetyczne, ocenić także ich niezawodność, pewność działania, czas reakcji i tym podobne? W takich przypadkach uniwersalne procedury wykorzystywane w procesie badań i certyfikacji, nie są wystarczające do oceny przydatności i skuteczności działania urządzenia przeciwpożarowego.

Zagadnienia omówione w powyższych tezach chcemy omawiać w następnych konferencjach. Najbliższa jest planowana w maju 2019 r.
Zapraszamy wszystkich zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa pożarowego w przemyśle do udziału i dyskusji na ten temat.
Zespół Instytutu Pożarowego Nodex, dziękuje wszystkim uczestnikom i organizatorom konferencji a szczególnie Partnerom Technologicznym Instytutu.

Program konferencji
9:30-10:00    Rejestracja uczestników
10:00-10:10   Powitanie Gości
10:10-11:15    Wybrane zagadnienia dotyczących oceny skuteczności wykrywania wczesnych faz pożaru  – Jakub Adynowski IP&S
11:15-11:35     Praktyczny pokaz detekcji systemów ADICOS i DETTRONICS – Stefan Szostakowski IP&S
11:40-12:40   Możliwość wykorzystania wyników oceny skuteczności instalacji przeciwpożarowej do działań naprawczych w przypadku negatywnych wyników oceny    – Robert Kopciński
12:40-13:00   Przerwa kawowa
13:00-14:00   Metody oceny skuteczności instalacji przeciwpożarowych za pomocą systemu integrującego – Ela Compil
14:05-15:05   Oceny skuteczność systemu wysokociśnieniowej mgły wodnej HI-FOG w przemyśle – Andrzej Lesiak Instac
15:05-15:50    Metody oceny skuteczności instalacji SSP na podstawie CEN-TS 54-14:2017 – Jerzy Ciszewski Nodex
15:50-16:35    Metody oceny skuteczności systemów oddymiania – Smay
16:35-17:20    Poprawa skuteczności gaszenia gazowego poprzez wyeliminowanie możliwości wystąpienia strat związanych  z akcją gaśniczą – Robert Baran Siemens
17:20- 17:30   Przerwa kawowa
17:30- 18:30   Dyskusja i podsumowanie i zakończenie konferencji

pozdrawiamy
Zespół IBP NODEX